Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

КУД „Јане Сандански“ при Национална установа центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино 

БИОГРАФИЈА

Културно Уметничкото Друштво „Јане Сандански“ Неготино е основано 1978 година од група ентузијасти, љубители на фолклорот и изворната македонска музика вработени во истото претпријатие. Од тогаш па до денденешен успех, достојно и со многу љубов го негува и презентира македонскиот фолклор и македонските народни обичаи. Уште од самото формирање Културно Уметничкото Друштво „Јане Сандански“ Неготино ги застапува сите стилизирани и изворни кореографии како и народни македонски изворни песни и ора. Во КУД Јане Сандaнски членуваат членови од најразлични возрасти и тоа од 6 години до 66 години. На годишно ниво има од 150 до 200 членови распоредени во четири групи. Управниот одбор го сочинуваат ентузијасти, љубители на фолклорот и изворната македонска музика како и членови на друштвото. Фолклорни изведби и кореографии на Културно Уметничкото Друштво “Јане Сандански“ Неготино.

Изворни игри:

1. Игри од источна македонија се женски и машки адапации на:

− Овчеполе ,

− Штипски крстач,

− Арнаут, − Ситното,

− Калајџиско ,

− Пијанец.

2. Игри од Јужно играорно подрачје на Воден Меглен –Лерин и Костурски регион:

- Егејски игри со сценски адаптации

3. Игри и песни од Северно играорно подрачје :

− Игри и песни од Скопска Блатија – Каршијак: Баба Ѓурѓа оро ,

Потрчано и Црногорка и Женски вокални песни.

− Игри и песни од Скопска Црна Гора: Ситна Лиса, Женско

- Крстено, Женски ораводни песни и Женски вокални песни

4. Игри и песни од Долна Преспа. Кореографии

− Пиринско росно цвеќе

− Мариовска Тресеница

− Осоговка

− Гроздобер

− Водарки

− Игри од охридско

− Лазаренки

− Малешевка

− Игри и песни од Скопска Црна Гора

− Два танца

− Копачија

Од 2016 година КУД Јане Сандански-Неготино започнува со игра и песна од изворните ора во склоп со НУЦК. Ацо Ѓорчев. За изучување на стилизираните ора и изворните ора КУД Јане Сандански има двајца раководители стручен профил Етнокореолог Александар Арсов уметнички раководител и Етнокореолог раководител на оркестар Симе Стоилов кој гинегуваат и изучуваат традиционалните народни изворни ора и песни. 

ГОСТУВАЊА

Искуството на Културно Уметничкото Друштво „ЈанеСандански“ Неготино има традиција повеќе од 40 години. Во своето постоење има учествувано на врвни фестивали и манифестации. Како најпознати ќе ги издвоиме следниве:

Италија – Удине

Чехословачка – Тамворт, Прага, Братислава

Полска – Катовице, Рибник, Краков и многу други.

Германија – Келн, Хановер и многу други.

Швајцарија – Берн

Словенија – Черномељ

Хрватска – Нова Градишка, Окочани и други.

Босна и Херцеговина (Република Српска) – Градишка, Дервента,

Вишеград и други.

Р.Србија – Чачак, Бресттовац, Ниш, Крушевац, Аранѓеловац,

Владички Хан, Неготин Краина, Суботица, Зрењанин и многу други.

Австрија – Виена

Бугарија – Попово, Ахтопол, Софија.

Турција – Ајдин, Измир, Кушадаси, Дидин, Султан Хисар, Селџук и други.

Ова е само дел од богатата фолклорна историја и многубројните фестивали и манифестации на Културно Уметничкото Друштво „Јане Сандански“ Неготино. 

Контакти

Претседател на КУД Јане Сандански - Ѓорѓи Стојанов Тел : 075 324 406, Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Асистент во КУД Јане Сандански - Тања Јанева Тел: 078 217 461, Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Етнокореолог - Уметнички раководител - Александар Арсов, Тел: 072 747 416, Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Етнокореолог – Музички раководител - Симе Стоилов, Тел: 070 772 790 Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

The Cultural Society of Jane Sandanski Negotino was founded in 1978 by a group of enthusiasts, lovers of folklore and original Macedonian music employed in the same organization. From then until today, with dignity and with great love, they  nurtures and presents the Macedonian folklore and Macedonian folk customs. Since the establishment of the Cultural Society of Jane Sandanski Negotino has represented  stylized and original choreographies as well as folk Macedonian folk songs and dances. The Cultural Society of Jane Sandanski has members of all ages ranging from 6 years to 66 years. Annually there are 150 to 200 members divided into four groups. The leaders of ensemble are enthusiasts, folklore lovers and lovers of original Macedonian music.  Folk performances and choreographies of the Cultural Society of Jane Sandanski Negotino. 

Original traditional dances:  

     1. Games from Eastern Macedonia are female and male adaptations of:  

• Ovčepole ,

• Štipski krstač, 

• Arnaut,

• Sitnoto, 

• Кalajdžisko ,

• Pijanec.

2. Games from the Southern Dance Area of Voden Meglen - Lerin and Kostur Region: 

• Aegean games with stage adaptations 

3. Northern Dance and Songs:

• Dances and songs of Skopje’s Blatija – Karsiak, Grenmather Gjurgja oro,

• Potrčano, Female vocal songs.

• Dances and songs od Skopje’s Montenegro: Sitna Lisa, Krsteno, Female vocal songs. 

4. Traditional dances and songs of Dolna Prespa:

• Pirins dews flowers

• Mariovska Tresenica

• Osogovka

• Grozdober

• Vodarki

• Dance of ohridsko

• Lazarenki

• Maleševka

• Dances and songs of Skopska Crna Gora

• Dva tanca

• Кopačija

From 2016 KUD Jane Sandanski-Negotino starts playing and singing from original dances within NUCC Aco Gjorchev.For the study of stylized dances and original dances KUD Jane Sandanski has two heads of professional profile Ethnocoreologist: Aleksandar Arsov (Artistic Director) and Ethnocoreologist:  

Sime Stoilov (Orchestras Director). The experience of the Cultural Society of Jane Sandanski Negotino has more than 40 years of tradition. In its existence it has participated in top festivals and manifestations.  As most femouose, we singled out: 

• Udine, Italy

• Czechoslovakia - Tamworth, Prague, Bratislava.

• Poland - Katowice, Ribnik, Krakow and many more.

• Germany - Cologne, Hannover and many others.

• Switzerland – Bern.

• Slovenia – Chernomej.

• Croatia - Nova Gradiska, Okocani and others.

• Bosnia and Herzegovina - Gradiska, Derventa, Visegrad and others.

• R. Serbia –Novi Pazar, Cacak, Brestovac, Nis, Krusevac, Arandjelovac, Vladichinhan, Negotin Krajina, Sjenica, Tutin, Subotica, Zrenjanin and many others.

• Austria – Vienna.

• Bulgaria - Popovo, Ahtopol, Sofia.

• Turkey - Aydin, Izmir, Kusadasi, Didin, Sultan Hisar, Seljuk and others. 

 This is only a part of the rich folk history and numerous festivals and manifestations of the Jane Sandanski Cultural Society of Negotino.

 

 Contacts

President of the ensemble: Gjorgji Stojanov, tel:+389 75 324 406, email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Assistant: Tanja Jeneva, tel: +398 78 217 461 , email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ethnocoreologist - Artistic Director: Aleksandar Arsov, tel: +389 72 747 416, email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ethnocoreologist – Music Director: Sime Stoilov, tel: +389 70 772 790, email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 GALERY

 

       
       
       

 

Link to photos on Facebook page: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.115910094360728&type=3

Link to youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YCbLdcG7vUs

                        https://www.youtube.com/watch?v=I14qLPPTRNE

                        https://www.youtube.com/watch?v=MEUcCTG87ZQ

                        https://www.youtube.com/watch?v=9cjo5fATrkE

                        https://www.youtube.com/watch?v=Ei7G3auBXBg

                        https://www.youtube.com/watch?v=bTfNvQpGs8s

                        https://www.youtube.com/watch?v=TQIzDOH7eJ4

                        https://www.youtube.com/watch?v=L5yuf0ORlrM