Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Пеачка група „Лира“

 

 

Пеачката група „Лира“ е формирана во рамките на Националната установа центар за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино. Целата на оваа пеачка група е да ги зачува изворните песни од Тиквешкиот регион и истите да ги презентира насекаде каде настапува, како на разни фестивали во Македонија така и надвор од неа. Самата идеја за формирањето на пеачката група „Лира“ произлезе од веќе одамна расформиранта но во нашата меморија зачувана  пеачка група  „Распеани Неготинчани“.